I. CÔNG NGHỆ THUỘC DA VÀ CÁC DÒNG THẢI

Hiện nay, tại Việt Nam đang tồn tại 3 quy trình sản xuất như sau:

-         Quy trình 1: Từ da muối hoặc da tươi đến da hoàn thành. Tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc và miền Trung

-         Quy trình 2: Từ công đoạn da muối hoặc da tươi đến da phèn (da Wet-Blue). Tập trung tại miền Nam

-         Quy trình 3: Từ công đoạn da phèn đến da hoàn thành. Tập trung tại miền Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Do vậy, đặc điểm của nước thải và lượng nước sử dụng đối với mỗi quy trình sản xuất là khác nhau như sau:

Bảng 1: Đặc điểm và lượng nước tiêu thụ trong các qui trình thuộc da ở Việt Nam

Quy trình sản xuất

Lượng nước sử dụng/tấn da nguyên liệu (m3)

Đặc điểm

Quy trình 1

40-50

Mùi hôi, hàm lượng BOD, COD, TSS rất cao, S2- cao, hàm lượng Crôm cao

Quy trình 2

25-35

Mùi hôi thối, hàm lượng BOD, COD, TSS rất cao, S2- cao, hàm lượng Crôm cao nhưng thấp hơn quy trình 1

Quy trình 3

5 – 15

Mùi hôi, các thông số ô nhiễm đều thấp hơn quy trình trên.

     (Nguồn: Tài liệu sản xuất sạch hơn ngành thuộc da – 2010, Bộ Công Thương)

Da tươi

 

Rửa, bảo quản, ướp muối

 

Rửa, hồi tươi

 

Tẩy vôi, làm mềm

 

Làm xốp

 

Ép nước, ty

 

Thuộc da

 

Bào

 

Trung hoà, thuộc lại, nhuôm, ăn dầu

 

Da thành phẩm

 

Hoàn thiện, ép, sấy, xén mép, đánh bóng

 

Xén mép, nạo thịt

và xẻ

 

Tẩy lông, ngâm vôi

 

Dòng vào: nguyên phụ liệu

 

Dòng ra: dòng thải

 

Muối, chất sát trùng, Na2SiF6

 

Nước thải: chứa máu, chất  hữu cơ, protein, chất béo

 

Nước, NaCl, NaHCO3, chất hoạt động bề mặt

 

Nước thải chứa NaCl, máu, SS, DS, chất hữu cơ dễ phân huỷ

Bùn cặn chứa chất hữu cơ

 

 

Nước thải: kiềm chứa NaCl, vôi, lông, chất hữu cơ, Na2S, bùn cặn chứa chất hữu cơ, vôi  chứa H2S, SO2

 

Na2S, Nước, Ca(OH)2

 

 

Nước thải kiềm chứa vôi, các hoá chất, protein, chất hữu cơ

 

 

Nước thải có tính axit, chứa NaCl, các axit…

Nước thải chứa crôm và chất thuộc tamin thực vật

Bùn chứa crom, tanin thực vật

 

Nước thải chứa crôm, chất thuộc tanin, tính axit

 

 

 

 

Nước thải chứa các hoá chất crôm, dầu, tanin, có màu, tính axit

 

 

Nước ép chứa các chất thuộc da, chất phủ bề mặt, thuộc nhuộm, KL nặng

 

 

Nước, NH4Cl, NaHSO3

 

Nước, HCOOH, NaCl, H2SO4

 

Muối Crôm, Na2CO3, tamin, chất diệt khuẩn

 

Nước, NaOH, Tanin, muối crôm, thuốc nhuộm, axit focmic, dầu động thực vật

 

Hơi nước, chất phủ bể mặt (oxit kim loại), sơn, chất tạo màng

 

Hình 1: Nguyên liệu, quá trình thuộc da và các dòng thải

Comments