Đo kiểm môi trường lao động theo thông tư 19/2011

Tư vấn đo kiểm môi trường lao động theo thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế.

Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp”. Theo đó mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Đo kiểm môi trường lao động là việc làm hết sức cần thiết đối với công tác quan trắc môi trường định kỳ để đảm bảo chất lượng và an toàn cho công tác lao động. Mỗi đơn vị, tổ chức chuyên môn về môi trường hoặc các cơ quan đoàn thể có liên quan thực hiện đo kiểm môi trường theo yêu cầu sau:

- Yêu cầu về nguồn nhân lực: Người trực tiếp thực hiện công việc đo kiểm môi trường lao động phải được cấp trên chỉ định có các giấy tờ liên quan đến chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ chuyên ngành hay giấy chứng nhận qua lớp tập huấn cán bộ đo kiểm. Nhân viên thực hiện còn phải đạt yêu cầu về sức khỏe, năng lực kinh nghiệm và phẩm chất nghề nghiệp để đảm bảo công việc đo kiểm diễn ra đúng quy trình, đạt hiệu quả cao.

- Yêu cầu về trang thiết bị: Cơ sở thực hiện cần được trang bị vật chất đầy đủ với thiết bị công nghệ kiểm tra, đo lường chính xác, tiên tiến.

- Yêu cầu về cơ sở vật chất: Cơ quan tổ chức thực hiện đo kiểm môi trường cần có: cơ quan trụ sở có bộ phận hành chính, bộ phận xử lý và tiếp nhận hồ sơ, bộ phận xét nghiệm yếu tố vật lý, bộ phận xét nghiệm hóa chất, bộ phận xét nghiệm vi sinh vật, bộ phận đánh giá tâm lý sinh lao động.

Khi thực hiện công việc đo lường, kiểm định cần thành lập các thủ tục hồ sơ theo trình tự:

- Văn bản công bố đủ điều kiện

- Bản kê khai trang thiết bị, nhân lực, vật lực, bản sao thiết kế mặt bằng

- Trước khi chính thức hoạt động trong lĩnh vực đo, kiểm tra môi trường lao động 15 ngày, đơn vị thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư này về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Nghiệp vụ Y) nơi đơn vị đặt trụ sở.