Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án, công trình.

Định nghĩa về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Với đội ngũ nhân viên chuyên ngành môi trường và có thâm niên cao trong việc lập báo cáo và bảo vệ báo cáo dự án môi trường. Chúng tôi tự tin sẽ cùng khách hàng tư vấn và thẩm định kết quả nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất.

Mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đếm môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó không. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như "xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết."

Sau ĐTM, các nguyên tắc phòng ngừa và nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả phí (hay còn gọi là nguyên tắc 3P trong môi trường) được áp dụng nhằm ngăn chặn, giải thiểu hoặc yêu cầu thực hiện trách nhiệm pháp lý hoặc chi trả bảo hiểm cho dự án dựa trên những tác hại của nó.

1 Điều 16 Nghị định 29/2011/NĐ-CP lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư của mình.

b) Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện quy định tại Khoản

a) Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Những trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

b) Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

c) Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 36 tháng, kể từ thời điểm ban

hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

3. Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập và tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

b) Quy định về thời điểm trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

- Đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ vào quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ vào quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp có thẩm quyền sẽ cấp, điều chỉnh giấy phép

thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đối với dự án thăm dò dầu khí thuộc mục 1 hoặc 2 Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP, trước khi khoan thăm dò dầu khí chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án khai thác mỏ dầu khí, trước khi phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ vào quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ;

- Đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại 03 trường hợp nêu trên trường trước khi quyết định đầu tư dự án, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi. Căn cứ vào quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để quyết định đầu tư dự án.