Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hệ thống tưới

Một hệ thống tưới bao gồm: công trình lấy nước đầu mối, công trình dẫn và phân phối nước trên kênh, các khu tưới. Nhiệm vụ của hệ thống tưới là lấy nước từ công trình đầu mối, dẫn và phân phối nước tới các hộ sử dụng trên khu tưới.

Các tác động môi trường của dự án:

Tác động tích cực của dự án: Dự án tưới sẽ:

+ Thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân trong vùng dự án, từ đó có tác động tốt tới sức khỏe của dân chúng.

+ Tạo điều kiện mở rộng diện tích đất canh tác vá khai thác triệt để tiềm năng đất đai trong khu vực do có đủ nguồn nước tưới đẫn đến tăng năng suất nông nghiệp

+ Tạo việc làm cho người lao động, đưa người dân thích ứng với kỹ thuật canh tác mới.

Tác động tiêu cực trong khu tưới:

+ Làm mất đất, mất các giá trị lịch sử, văn hóa, gây thiệt hại và ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận dân cư phải đi chuyển để lấy đất xây dựng tuyến kênh.

+ Làm cản trở việc đi lại của người và vật nuôi, phá hủy môi trường sống của các loại thú, gây khó khăn cho việc tiêu thoát lũ nếu kênh xây nổi trên bề mặt đất.

+ Tưới quá mức có thể làm giảm độ phì của đất do mất chất dinh dưỡng làm tăng độ mặn của đất, gây xói mòn đất trong các rãnh tưới

Tác động tiêu cực cho hạ lưu sông:

+ Lấy nước từ sông vào hệ thống tưới sẽ làm giảm dòng chảy của sông ở hạ lưu trong mùa cạn. Từ đó dẫn đến:

- Làm tăng xâm nhập mặn vào hệ thống nước ngọt ở vùng của sông

- Gây khó khăn cho lấy nước tưới ở các bãi ven sông

- Làm giảm sự pha loãng của nước sông khiến cho ô nhiễm nước ở hạ lưu tăng

- Làm giảm mực nước ngầm vùng ven sông trong mùa cạn, gây ảnh hưởng đến nước dùng cho sinh hoạt của dân cư vùng này.

+ Nước hồi quy từ khu tưới chảy trở lại sông có các thành phần độc hại của thuốc trừ sâu sử dụng trong khu tưới... sẽ gây tác động xấu đến hệ sinh thái nước ở khu vực hạ lưu.