Gia hạn giấy phép xả thải

Lập báo cáo xin gia hạn giấy phép xả thải.

Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là thủ tục pháp lý môi trường mà các doanh nghiệp xả thải trên 5m3/ngày.đêm cần phải lập. Dựa vào giấy phép xả thải các cơ quan quản lý tài nguyên nước sẽ đánh giá được mức độ ô nhiễm và chế độ thủy văn của từng vùng. Giấy phép xả nước thải được cấp không quá 10 năm (tùy vào quy mô và tính chất nước thải) và phải lập báo cáo xin gia hạn giấy phép xả thải trước đó 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Lập báo cáo xin gia hạn giấy phép xả nước thải bao gồm:

- Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập báo cáo.

- Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)

- Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.

- Đơn đề nghị Giấy phép gia hạn xả nước thải vào nguồn nước

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu, và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu).

- (Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số được quy định trong giấy phép đã được cấp).

- Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận.

- Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

- Các văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xả nước thải (nếu có).

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

- Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Thành phần hồ sơ báo cáo gia hạn xả thải bao gồm:

- Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.

- Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

- Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.

Các văn bản pháp luật liên quan việc gia hạn giấy phép xả nước thải:

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư 27/2014/BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép Tài nguyên nước;

- Mẫu đơn số 10: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

- Mẫu báo cáo số 37: Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép);

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lập báo cáo xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.