Hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Sau đây chúng tôi xin đưa ra các thắc mắc mà khách hành hay cần tư vấn. “Sổ tay môi trường” thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động. Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở.

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động:

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

- Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

- Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Trước khi đi vào xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) (thay thế cho cam kết BVMT)

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động:

- Chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu: Đánh giá tác động môi trường/ kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường nào, trước hết sẽ tiến hành lập một trong các hồ sơ môi trường sau:

+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

+ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22); Thông tư 26/2015/TT- BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ hướng dẫn cụ thể Nghị định này.

- Hoàn thành hồ sơ môi trường: Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường. Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu tùy thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

+ Sổ chủ nguồn thải

+ Lấp báo cáo giám sát môi trường

+ Xin giấy phép khai thác nước ngầm

+ Giấy phép khai thác nước mặt

+ Xin giấy phép xả nước thải