Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tư vấn lập báo cáo và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tư vấn môi trường đòi hỏi phải có hiểu biết và kinh nghiệm nhiều năm để tư vấn cho doanh nghiệp một cách chính xác nhất và nhanh nhất. Qua thời gian và trải qua nhiều dự án, chúng tôi tự tin tư vấn lập báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường cho đơn vị, doanh nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục môi trường mà các đơn vị phải lập và đăng ký trước khi dự án đi vào hoạt động (Thay thế Cam kết bảo vệ môi trường). Nội dung chính của Kế hoạch bảo vệ môi trường là quá trình phân tích, đánh giá dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp kế hoạch thích hợp để bảo vệ môi trường. Kế hoạch bảo vệ môi trường được lập 1 lần trong quá trình hoạt động, trước khi triển khai dự án

Đối tượng nào phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

- Đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án sau:

- Những dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.

- Những dự án hoạt động vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.

- Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã thì ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.

Xem thêm: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Nghị định 18/2015/NĐ-CP.