Kiểm kê khí nhà kính là gì?

DỊCH VỤ KIỂM KÊ KHÍ THẢI NHÀ KÍNH

Kiểm kê khí thải nhà kính là quá trình thu thập dữ liệu và tính toán lượng khí thải nhà kính được phát ra từ một tổ chức, khu vực, hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Quá trình này bao gồm việc xác định các nguồn khí thải nhà kính, thu thập dữ liệu về hoạt động liên quan đến các nguồn đó, và sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn để tính toán lượng khí thải.


Các khí thải nhà kính chủ yếu bao gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), và các khí fluorocarbon, mỗi loại có khả năng gây hiệu ứng nhà kính khác nhau. 

Mục đích của việc kiểm kê khí thải nhà kính là để:

Kiểm kê khí thải nhà kính giúp tạo ra một bức tranh rõ ràng về tác động môi trường của một tổ chức hoặc khu vực và là bước đầu tiên quan trọng trong việc quản lý và giảm thiểu tác động đó.