Tổng quan hoạt động quan trắc khí thải ống khói

Số lượng các khu công nghiệp ngày càng tăng. Tính tới tháng 8/2011, có khoảng hơn 260 khu công nghiệp; 174 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (chiếm 67%), tổng diện tích 69,985 ha.

Ô nhiễm không khí Khu công nghiệp mang tính cục bộ, tập trung ở các Khu công nghiệp cũ do công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải. Vì vậy, phát triển Khu công nghiệp cũng làm phát sinh một số vấn đề xã hội và môi trường. Khí phát thải đã và đang tạo sức ép cho môi trường.

Ô nhiễm không khí Khu công nghiệp mang tính cục bộ do công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải. Ô nhiễm bụi là dạng ô nhiễm phổ biến nhất ở các Khu công nghiệp. Còn ô nhiễm CO, SO2, NO2 chỉ diễn ra cục bộ tại một số khu công nghiệp.

Hoạt động quan trắc khí thải ống khói ở Việt Nam:

Nguồn lực:

- Các đơn vị đủ điều kiện quan trắc khí thải còn ít về số lượng cũng như hạn chế về nhân lực

- Cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về quan trắc khí thải chưa được đào tạo một cách cơ bản.

- Công tác bảo đảm an toàn lao động cho cán bộ quan trắc và phân tích môi trường chưa được chú ý.

- Thiết bị quan trắc còn hạn chế, chưa được đầu tư đồng bộ

Hoạt động quan trắc khí thải ở các Khu công nghiệp:

Hoạt động quan trắc môi trường Khu công nghiệp còn chưa phản ánh được thực trạng chất lượng môi trường xung quanh cũng như mức độ phát thải của doanh nghiệp, cụ thể:

- Thời gian, tần suất quan trắc thông thường là 1 lần/ 1 đợt

- Nhiều đơn vị tư vấn được thuê thực hiện quan trắc chưa đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường.

- Kết quả nhận được của các thông số quan trắc trong các báo cáo đều đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

- Các quy định về quan trắc thường xuyên như cam kết trong báo cáo ĐTM thường không được tuân thủ đầy đủ.

- Nhiều cơ sở sản xuất, Khu công nghiệp chưa chú trọng thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp định kỳ

- Một số cơ sở bắt đầu quan tâm đến quan trắc khí thải nhưng chủ yếu phục vụ việc kiểm soát các quá trình sản xuất như vấn đề sử dụng nguyên, nhiên liệu…

- Một số cơ sở chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn do hạn chế về kỹ thuật vận hành, nhân lực và nguồn kinh phí duy trì.