Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Tư vấn lập và xin phê duyệt đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại.

Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại là việc bắt buộc phải làm đối với: Bệnh viện, nhà máy, xưởng sản xuất...vv phát sinh chất thải nguy hại.

Luật môi trường liên quan lập chủ nguồn thải nguy hại:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, có hiệu lực ngày 1/7/2006;

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006/;

- Quyết định số 23/2006/ QĐ-BTNMT ngày 26/12 /2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại gồm:

- Đơn đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Cục Bảo vệ môi trường cấp;

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có)

Số lượng 02 bộ

(Tất cả bản sao trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận)

Chúng tôi, một trong nhưng đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp sẽ cùng với khách hàng lập và xin phê duyệt sổ chủ nguồn chất thải nguy hại nhanh nhất và ngắn gọn nhất.

Công việc phải làm để đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại:

- Xác định khối lượng và chủng loại nguyên liệu sản xuất.

- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.

- Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.

- Trình nộp hồ sơ tới Sở tài nguyên và Môi trường.

Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại giúp các nhà quản lý môi trường nắm bắt được thông tin các cơ sở phát thải, cùng với đó sổ chủ nguồn chất thải sẽ theo giõi mức độ tăng giảm số lượng chất thải để từ đó thu gom và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị chức năng xử lý.