Tư vấn quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn lập báo cáo quan trắc giám sát môi trường định kỳ.

Với mỗi hoạt động của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc các tòa nhà, khu công nghiệp phát thải đều phải lập báo cáo giám sát quan trắc môi trường định theo cam kết bảo vệ môi trường hoặc theo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Trong đó các đơn vị phải thực hiện giám sát quan trắc môi trường:

Tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại và nhà xưởng… đã có giấy xác nhận lập cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát định kì.( Theo Điều 3, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP và điều 24, Luật Bảo vệ môi trường)

Đối với Cơ sở thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đề án bảo vệ môi trường chi tiết) nộp Sở Tài nguyên Môi trường.

Đối với Cơ sở thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường (đề án bảo vệ môi trường đơn giản) nộp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.

Các bước thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất của công ty. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án

- Nhân viên sẽ xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

- Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm để tiến hành đánh giá chất lượng môi trường và tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án. Từ đó chúng tôi sẽ tư vấn các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm nước thải và khí thải.

- Phân tích mẫu nước thải, khí thải và các tác động ô nhiễm môi trường để từ đó đánh giá và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho đơn vị bạn và nộp lên cơ quan chức năng chủ quản.

Đơn vị tư vấn lập báo cáo giám sát quan trắc môi trường định kỳ:

Chúng tôi luôn đáp ứng được những nhu cầu quan trắc đơn giản đến phức tạp nhất một cách chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.

Quan trắc môi trường định kỳ khu công nghiệp

Quan trắc môi trường định kỳ nhà máy sản xuất

Lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt