Quan trắc và phân tích môi trường

Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan trọng của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại các Điều 37 và 38 của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định rằng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên Môi trường) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và một trong những nội dung cơ bản của công tác này là: "Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường."

Quan trắc môi trường (QTMT) là một quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chỉ tiêu về tính chất vật lý, hoá học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo lường, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.

Chiến lược quan trắc môi trường phải quyết định rõ loại quan trắc cần thiết: vật lý, sinh học, hoá học, thuỷ văn, chất thải hoặc cảnh báo sớm ... Phải qui định các thông số cần quan trắc, độ chính xác và tin cậy cần thiết v.v... Còn việc thiết kế mạng lưới sẽ xác định nó phải được quan trắc như thế nào. Chiến lược quan trắc cũng phải bao gồm cả việc phân tích số liệu và báo cáo, vì những công việc này có thể có ảnh hưởng tới các yêu cầu của việc thiết kế mạng lưới quan trắc. Chiến lược quan trắc phải được làm thành tài liệu và cần được những người hay cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt.

Các thành phần của một báo cáo chiến lược quan trắc là:

1. Các nhu cầu thông tin bao gồm trong chiến lược quan trắc và phần nhu cầu thông tin sẽ không bao gồm trong chiến lược quan trắc.

2. Khái niệm về hệ thống quan trắc và đối tượng quan trắc (vật lý, hoá học, sinh học, thuỷ văn, chất thải...), các thông số cần quan trắc và các điều kiện ban đầu để lựa chọn.

Phân tích môi trường có thể định nghĩa là sự đánh giá môi trường tự nhiên và suy thoái do con người cũng như do các nguyên nhân khác gây ra. Phân tích môi trường đòi hỏi phải quan trắc một số yếu tố môi trường để xác định yếu tố nào cần được quan trắc, biện pháp nào cần áp dụng để quản lý nhằm tránh các thảm họa môi trường có thể xảy ra.

Phân tích môi trường tự nhiên và nhân tạo yêu cầu không chỉ tiếp cận về lượng mà còn phải tiếp cận về chất, do đó để hiểu biết đầy đủ và phân tích một đối tượng môi trường cần quan trắc đầy đủ sự biến động theo không gian và thời gian cảu các yếu tố môi trường, cấu trúc chức năng và hoạt động của hệ. Như vậy, phân tích môi trường bao gồm:

–Phân tích áp lực phát triển tới môi trường

–Phân tích trạng thái tồn tại và thành phần các yếu tố trong môi trường

–Phân tích các tác động tới hiện trạng môi trường

–Đưa ra các giải pháp