Công khai thông số môi trường bằng hệ thống quan trắc tự động

Ngày đăng: Apr 01, 2020 3:4:42 AM

Các số liệu môi trường về nước thải, khí thải, nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đều được quan trắc tự động, liên tục, đồng thời truyền trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát và trình chiếu công khai thông số trên các bảng điện tử tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất luôn được Công ty Nhiệt điện Mông Dương xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chính vì thế, trong nhiều năm qua công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới để trang bị và xử lý khói thải, nước thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, đáp ứng yêu cầu của các quy chuẩn môi trường hiện hành. Đồng thời, lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục; lắp đặt camera giám sát thiết bị làm việc đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý môi trường.

Cụ thể, các hệ thống quan trắc, giám sát môi trường online gồm hệ thống quan trắc khí thải, nước thải, nước làm mát; hệ thống lấy mẫu tự động đối với nước thải được niêm phong bởi Sở TN&MT tỉnh; hệ thống camera giám sát vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận, vị trí lắp đặt các thiết bị giám sát và tủ giám sát. Các hệ thống này làm việc 24/24 giờ và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, quan trắc tự động, liên tục các thông số môi trường theo quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, trong đó đối với nước thải gồm có: Nhiệt độ, pH, độ màu, lưu lượng, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ôxy hóa học (COD); đối với nước làm mát gồm có: Lưu lượng, nhiệt độ và Clo dư; đối với khí thải lò hơi gồm có: Bụi, SOx, NOx, O2, lưu lượng nước, nhiệt độ.

Suốt quá trình vận hành vừa qua, hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục các thông số môi trường được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng môi trường trong và xung quanh nhà máy đạt quy chuẩn quy định. Kết quả giám sát các thông số quan trắc môi trường cũng như đo đạc, phân tích hàm lượng các chất ô nhiễm trong khói thải của nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Các giá trị đo được trung bình trong các ngày khi cả hai tổ máy vận hành ổn định trong tháng 3 vừa qua như sau: Chỉ số hàm lượng SOx tại điểm cao nhất được ghi nhận là 190 mg/Nm3 chỉ bằng 57% mức tiêu chuẩn (340 mg/Nm3). Đối với hàm lượng NOx thường dao động ở ngưỡng thấp hơn 200 mg/Nm3 và đạt cao nhất là 274 mg/Nm3 chỉ bằng 38% so với mức tiêu chuẩn (680 mg/Nm3). Hàm lượng bụi trong khói thải là 82 mg/Nm3 và dao động quanh ngưỡng nhỏ hơn 98 mg/Nm3, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép (136 mg/Nm3).

Bên cạnh đó, định kỳ công ty thuê đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng tro xỉ, nước thải, khí thải, nước làm mát… để đối chiếu, kiểm chuẩn. Các thông số môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 luôn đáp ứng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp và quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

Hiện Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang triển khai thực hiện các hạng mục môi trường bổ sung theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Triển khai xây dựng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, lắp đặt bổ sung một số thông số quan trắc môi trường online theo yêu cầu, trong năm 2020 sẽ hoàn thành.

Nguồn: plo.vn/do-thi/cong-khai-thong-so-moi-truong-bang-he-thong-quan-trac-tu-dong-901638.html