Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Hà Tĩnh 05/2017

Ngày đăng: Jun 04, 2017 9:26:38 AM

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 1371/STNMT-CCMT báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ đợt 1, tháng 5/2017. Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị thực hiện quan trắc tại 7 bãi tắm, khu du lịch (Xuân Hải, Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Mũi Đao, Kỳ Xuân) và 1 vùng biển ven bờ (biển Kỳ Phú).

Thông số phân tích gồm 18 thông số: nhiệt độ, pH, oxy hoà tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hoà tan (TDS), amoni (NH4+-N), photphat (PO43+-P), florua, cadimi (Cd), chì (Pb), mangan (Mn), asen (As), sắt tổng số (Fe), xyanua (CN), crom VI, phenol, tổng coliform.

Kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy, hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ.

Theo: tapchimoitruong.vn