Nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường tại Yên Bái

Ngày đăng: Oct 18, 2019 8:6:48 AM

Trong những năm qua, Trung tâm Quan trắc TN&MT (thuộc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái) đã không ngừng nâng cao chất lượng quan trắc, phân tích các thành phần, yếu tố tác động đến môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường. Hằng năm, Trung tâm đã tham mưu cho Sở xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường của toàn tỉnh; tư vấn, thực hiện các dịch vụ công về chính sách, công nghệ, đầu tư, thẩm định, nghiên cứu truyền thông và cung ứng các sản phẩm về môi trường theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thực hiện giám định kỹ thuật các hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Mặt khác, trợ giúp kỹ thuật, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện phản biện, giám sát xã hội liên quan đến yếu tố môi trường.

Ông Phạm Thế Quang - Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT Yên Bái cho biết: Từ đầu năm tới nay, với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm, đơn vị đã phát huy được vai trò hoạt động quan trắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trung tâm cũng thường xuyên phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở hay đoàn kiểm tra liên ngành khi cần lấy mẫu, các chỉ tiêu có liên quan trong quá trình thanh kiểm tra.

Ngoài nhiệm vụ chung của Sở TN&MT, đơn vị còn tư vấn dịch vụ và quan trắc môi trường. Trong 9 tháng đầu năm, trung tâm đã lập 5 báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành 2 kế hoạch bảo vệ môi trường, lập 1 đề án đóng cửa mỏ; tư vấn về tài nguyên nước cho các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn tỉnh: Lập 2 báo cáo xả nước thải vào nguồn nước…Đồng thời, tư vấn quan trắc, giám sát và lập báo cáo kết quả quan trắc cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

“Để nâng cao vai trò cũng như phát huy được hiệu quả quan trắc trong công tác bảo vệ môi trường. Trung tâm đã đầu tư thêm trang thiết bị nhằm phục vụ cho nhu cầu công việc. Trước kia trung tâm chỉ quan trắc hiện trường như: Không khí, nước, đất… đến giờ có thêm phòng thí nghiệm và có thể phân tích một số chỉ số, thành phần kim loại trong đất, trong nước. Bên cạnh đã và đang tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức và lao động theo hướng chuyên môn hóa”, ông Phạm Thế Quang chia sẻ.

Tuy nhiên, với yêu cầu công việc ngày càng cao, trang thiết bị cũng như đội ngũ cán bộ tại trung tâm vẫn còn hạn chế, vì thế cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, trung tâm cần có những giải pháp cụ thể đẩy mạnh hoạt động quan trắc môi trường, đặc biệt về việc đầu tư trang thiết bị và tăng cường các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn