Quy định người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Ngày đăng: Dec 04, 2019 10:5:1 AM

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Công nghệ môi trường ENVIROTEK (TPHCM) hỏi: Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH hay theo Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ?

Theo Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động có chỉ tiêu bức xạ nhiệt theo đơn vị cal/cm2/phút, nhưng chỉ tiêu bức xạ nhiệt theo QCVN 26/2016/TT-BYT theo đơn vị độ C nên không thể so sánh còn chỉ tiêu bức xạ nhiệt theo đơn vị cal/cm2/phút. Hiện tại Tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT đã hết hiệu lực. Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 1/8/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là văn bản hướng dẫn Bộ, ngành phân loại lao động theo điều kiện lao động; không phải là văn bản để áp dụng xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật.

Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Khoản 1, Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH quy định người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

“a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Việc xác định các yếu tố quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động)”.

Việc đo các giá trị vi khí hậu trong môi trường lao động thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Đề nghị Công ty TNHH Công nghệ môi trường ENVIROTEK liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 10 Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để được hướng dẫn chi tiết.

Nguồn: baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Quy-dinh-nguoi-lao-dong-duoc-huong-che-do-boi-duong-bang-hien-vat/381253.vgp