Sơn La: Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: Feb 19, 2021 1:58:18 AM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, giai đoạn 2021 – 2023, sẽ triển khai quan trắc môi trường không khí tại 51 điểm, 11 thông số quan trắc gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng... Tần suất quan trắc 4 đợt/năm, vào tháng 3, 6, 9, 11.

Quan trắc môi trường nước mặt tại 54 điểm, 27 thông số và nhóm thông số, gồm: pH, DO, TSS, Độ đục, BOD5, COD, Amoni, Nitrat, Nitrit, Tổng Crom, Tổng dầu, mỡ, Coliform, E.coli, các thông số hóa chất BVTV… Tần suất quan trắc 4 đợt/năm, thực hiện vào tháng 3, 6, 9, 11.

Quan trắc môi trường trầm tích đáy tại 5 điểm, 18 thông số quan trắc gồm: Asen, Cadimi (Cd), Chì (Pb), Kẽm (Zn), Thủy ngân (Hg), Tổng Crom, Đồng (Cu)… Tần suất quan trắc 2 đợt/năm, thực hiện vào tháng 3, 9. Quan trắc môi trường đất tại 19 điểm, 14 thông số quan trắc năm 2021-2022 và 16 thông số quan trắc năm 2023. Tần suất quan trắc 1 đợt/năm, thực hiện vào tháng 9.

Giai đoạn năm 2024 – 2025, triển khai tại 56 điểm quan trắc môi trường không khí, tần suất 6 đợt/năm; 54 điểm quan trắc môi trường nước mặt, tần suất 6 đợt/năm; 5 điểm quan trắc môi trường trầm tích đáy, tần suất 2 đợt/năm; 19 điểm quan trắc môi trường đất, tần suất 1 đợt/năm.

Địa điểm, phạm vi thực hiện quan trắc trên địa bàn 12 huyện, thành phố. Sản phẩm chương trình gồm Báo cáo kết quả quan trắc môi trường sau mỗi đợt quan trắc (kèm Biên bản hiện trường, Phiếu kết quả phân tích); Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La hàng năm.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT thực hiện Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng quy định, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành Kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh hằng năm để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường hằng năm, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ TN&MT về kết quả quan trắc môi trường và công bố kết quả quan trắc môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2014. Tổ chức rà soát, đánh giá, đề nghị điều chỉnh Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 định kỳ 5 năm hoặc khi có yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường.

Chương trình quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt, trầm tích, môi trường đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, qua đó, bổ sung có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường. Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường thông qua chương trình quan trắc theo thời gian và không gian, cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm, mức độ ô nhiễm và các tác động xấu đối với môi trường. Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói riêng và làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đã lựa chọn các điểm, thông số, tần suất quan trắc đảm bảo tính đại diện, đặc trưng của khu vực quan trắc, đánh giá được hiện trạng và giám sát được các tác động từ các nguồn thải ô nhiễm đối với môi trường quan trắc, đáp ứng được nhu cầu dữ liệu, thông tin cần thu thập và có tính kế thừa kết quả quan trắc của các năm trước.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/phe-duyet-chuong-trinh-quan-trac-moi-truong-tinh-son-la-giai-doan-2021-2025-320364.html