Bắc Giang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo vệ môi trường

Những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của Bắc Giang phát triển tích cực nhưng hiện trạng môi trường diễn biến phức tạp và đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ môi trường. Theo ông Vũ Văn Tưởng, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường của tỉnh.

Ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, đặc biệt ô nhiễm mặt nước; ô nhiễm bụi tại các tuyến giao thông và các khu vực đang xây dựng; ô nhiễm môi trường ở các khu - cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ở hầu hết các làng nghề đã tồn tại từ lâu nhưng chưa có biện pháp khắc phục và giải quyết hiệu quả. Ô nhiễm từ các cơ sở chăn nuôi tập trung cũng đáng báo động đối với môi trường nước, không khí, một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa triển khai việc thực hiện đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu. Tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, khai thác trái phép khoáng sản còn diễn ra, gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, công tác quản lý môi trường còn rất nhiều bấp cập và khó khăn bắt nguồn từ sự chồng chéo trong quản lý môi trường. Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường còn chưa được phát huy đầy đủ. Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành đối với cơ sở sản xuất còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; đầu tư, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực trong xã hội vẫn còn hạn chế, một số địa phương sử dụng kinh phí chưa đúng mục đích, chưa hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trên, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải. Cùng với đó, tỉnh tăng cường hoạt động quan trắc và thông tin môi trường; khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã kiểm tra hơn 500 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm 162 cơ sở với số tiền là 5,7 tỷ đồng; cấp huyện kiểm tra 3102 lượt cơ sở, xử phạt 450 cơ sở với số tiền là 3,42 tỷ đồng. Giai đoạn 2012 – 2013 tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn 3.218 lò gạch thủ công, góp phần làm giảm nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí và cải thiện chất lượng môi trường nông thôn…