Loại bỏ Crôm trong thuộc da

Hơn 90% sản lượng da toàn cầu khoảng 18 tỷ ft vuông là sản phẩm quá trình thuộc da crôm hiện nay. Phương pháp thông thường thuộc da dẫn đến thiệt hại vật chất đáng kể và mối quan tâm môi trường nghiêm trọng. Quản lý crôm hiện tại có các lựa chọn như thuộc da kiệt sức cao, crôm tái chế và phục hồi tái sử dụng các phương pháp, mặc dù cải thiện cung cấp, không cung cấp các giải pháp toàn diện. Hai lựa chọn mới tức vòng kín nhôm-crôm kết hợp thuộc da và hai giai đoạn thuộc da có bây giờ được phát triển và lĩnh vực thử nghiệm. Các tùy chọn thêm lợi ích kinh tế và môi trường để crôm thuộc da thông qua sửa đổi trong quá trình phương pháp.  2001 Elsevier Science Ltd Tất cả các quyền.

1. Giới thiệu

Tính chất cơ bản cuả thuộc da là nhằm ổn định hoặc chống nóng ẩm ướt cho da, tấn công enzyme và căng cơ nhiệt. Các tính chất này có thể thu được thông qua các phương pháp thuộc với các khoáng sản thuộc da như muối cơ bản của crom, nhôm, zirconi và các chất hữu cơ thuộc da như tannin thực vật, andehit,

vv…. lựa chọn phương pháp thuộc da và các vật liệu phụ thuộc chủ yếu vào các thuộc tính cần thiết trong việc hoàn thành da, chi phí của các nguyên liệu thay thế và các loại nguyên liệu. Các hệ thống thuộc da phổ biến nhất được sử dụng

dựa trên thực vật, cơ rôm hoặc kết hợp chúng. Thực tế là gần 1,6 tỷ ft vuông của da ra sản xuất da toàn cầu 1,8 tỷ vuông ft nhận crom trong các giai đoạn khác nhau của chế biến amply điều đó nói lên tầm quan trọng của crom thuộc da muối trong ngành công nghiệp da. Bài viết này đề với việc khác nhau các khía cạnh của cờ rôm thuộc da công nghệ.

2. Sự phát triển của chrome thuộc da

So với thực vật thuộc da, mạ crôm thuộc da là nguồn gốc gần đây. Việc phát minh ra thuộc tính của Hơn 90% sản lượng da toàn cầu là 18 tỷ ft vuông là thông qua quá trình thuộc da crôm hiện nay. Thông thường phương pháp thuộc da dẫn đến thiệt hại vật chất đáng kể và mối quan tâm môi trường nghiêm trọng. Quản lý crôm hiện tại các tùy chọn như tannage kiệt sức cao, crôm tái chế và phục hồi tái sử dụng các phương pháp, mặc dù cải thiện cung cấp, không cung cấp

các giải pháp toàn diện. Hai tùy chọn mới tức. vòng kín nhôm-crôm kết hợp thuộc da và hai giai đoạn thuộc da có bây giờ

được phát triển và lĩnh vực thử nghiệm. Các tùy chọn thêm lợi ích kinh tế và môi trường để crôm thuộc da thông qua sửa đổi trong quá trình phương pháp.  2001 Elsevier Science Ltd Tất cả các quyền.

3. Thực hành Chrome thuộc da

Thông thường, chrome thuộc da liên quan đến tiền xử lý của ẩn khử lông hoặc da với axit sulfuric và NaCl để đạt được một trạng thái cân bằng độ pH của 2,8-3,0. Hoạt động này được gọi là tẩy. Da ngâm được điều trị bằng cơ bản crom sunfat 6-8% (trên trọng lượng của ẩn hoặc da) sử dụng 100-150% lượng nước như các trung bình. Sau khi xem xét sự xâm nhập của crom bằng cách kiểm tra các mặt cắt ngang, độ pH của da tắm được nâng lên 3.8-4.0 sử dụng 10% dung dịch kiềm. các

thời gian chrome thuộc da thay đổi từ 5-6 h.