Quan trắc chất lượng nước hồ Hoàn Kiếm

Quan trắc môi trường là một hoạt động có tính then chốt và không thể thiếu trong công tác quản lý và kiểm soát môi trường. Vì vậy, cho đến nay việc tiến hành quan trắc môi trường đã được thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước.

Thành phố Hà Nội là thủ đô của cả nước, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự bùng nổ dân số trong những năm gần đây đã làm cho môi trường ở thành phố Hà Nội theo xu hướng xấu đi rất nhiều. Đặc biệt là môi trường nước mặt, mà trong đó đáng chú ý nhất là thủy vực hồ Hoàn Kiếm nơi từ lâu đã trở thành lá phổi xanh điều hòa khí hậu và cảnh quan cho thành phố.

Cùng phát triển đô thị hóa thành phố phù hợp xu hướng phát triển chung của cả nước tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa. Song hành cùng với sự phát triển chưa quản lý đúng đắn và chặt chẽ làm thay đổi môi trường sống quanh chúng ta như nóng lên trái đất, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, đất…nói chung và hồ Hoàn Kiếm cũng không nằm ngoài ngoại lệ về sự thay đổi đó.

Cơ sở pháp lý thực hiện quan trắc

Việc xây dựng chương trình đo đạc, quan trắc môi trường hiện trạng môi trường và thực hiện việc đo đạc, quan trắc thủy vực nước hồ Hoàn Kiếm được dựa trên các văn bản pháp lý sau đây:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

- Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (31 tiêu chuẩn).

- Quyết định số 34/2004/QĐ- BKHCN ngày 29/10/2004 về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BNTMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường (5 tiêu chuẩn).

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ban hành ngày 18/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành 03 quy chuẩn môi trường (QCVN 01:2008/BTNMT, QCVN 02:2008/BTNMT và QCVN 03:2008/BTNMT)

Cơ sở kỹ thuật thực hiện quan trắc

Việc xây dựng chương trình đo đạc, quan trắc môi trường hiện trạng môi trường khu vực thủy vực nước hồ Hoàn Kiếm được thực hiện dựa trên các văn bản, tài liệu hướng dẫm được liệt kê dưới đây:

- Sổ tay quan trắc và phân tích môi trường do Cục Môi trường - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường xuất bản tháng 12 năm 2002.

- Dự thảo kỹ thuật quan trắc môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2008.

- Tiêu chuẩn TCVN 5992-1995 hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu nước mặt.

- Tiêu chuẩn TCVN 5993-1995 hướng dẫn bảo quản và vận chuyển mẫu nước mặt.

- Tiêu chuẩn TCVN 5994-1995: thiết bị lấy mẫu, cách lấy mẫu, chú ý an toàn, ghi chép và nhận dạng mẫu.

- Tiêu chuẩn TCVN 5996-1995 hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu và xử lý các mẫu nước lấy từ sông và suối dùng để đánh giá các đặc tính lý, hoá và vi sinh.

- Tiêu chuẩn TCVN 4046-1985 quy định những nguyên tắc chung của phương pháp lấy mẫu đất để phân tích.